Wie is ons?

Ons is eerstens elke lidmaat van die liggaam van Christus, elke burger van God se Koningkryk, elke lewende steen van die stad wat vaste fondamente het! Ons is jy!

Missio Dei beteken vir die GKSA

Dat die Vader die Seun gestuur het om deur sy koms, lyding, sterwe en opstanding sy eiendom van die heerskappy van die sonde en Satan te verlos.

Die Vader en die Seun saam die Heilige Gees stuur om God se kinders tot geloof en ’n nuwe lewe en lewensstyl te bring,

Hy hulle toerus om in te skakel by die sending van die Drie-enige God om sy eiendom uit elke volk en taal en nasie te vergader en in te skakel by ’n plaaslike verbondsgemeenskap wat as plaaslike kerk van Christus funksioneer.

Elke gelowige ontvang unieke gawes van die Heilige Gees om op ’n eie unieke manier deel van God se sending te kan wees.

Die Gereformeerde Kerke hanteer missionale aktiwiteite as ’n roeping van elke plaaslike gemeente . Daar is ’n groeiende aantal plaaslike gemeentes wat op ’n holistiese manier met woord en daad uitreik na mense in geestelike en fisiese nood, naby en ver.

Tydens Sinode 2018 is die Deputate Sending aangewys om aan verskeie sake rondom die GKSA se sendinginisiatief aandag te gee.
Die basiese opdrag van die Sendingdeputate van die Algemene Sinode word in Punt 12 van die Sendingorde vervat. U kan die sendingorde (wat tans onder revisie is en tydens die volgende Sinode behandel gaan word) hier aflaai. Sendingorde: Deputate revisie 2019.pdf