Deputate

Meerdere vergaderings verdaag wanneer die agenda afgehandel is, maar gee aan persone opdrag om as deputate, namens die kerke wat vergader het, verdere aandag aan ʼn bepaalde saak te gee en aan die volgende vergadering verslag te doen. Die basiese opdrag van die Sendingdeputate van die Algemene Sinode word in die Sendingorde vervat.

Deputate 2022 tot 2025

Adviseur Prof IW Ferreira

Professor in Missiologie.

BR GJJ van der Merwe

Direkteur van Disciples Go Ministries.

dr HM Zwemstra

Predikant in Namibie.

Di. J du P Aucamp

Sendeling TOPIA bediening

P Mushayabasa

Predikant GK

HN Nkoana

Predikant in Namibie.

Dr.W Chipenyu

Rektor Dumisani Theological College

Br. AM van der Kruk

Sendingwerker Crossroads Prison Ministries

BR R van der Kooy

Ouderling GK Die Kandelaar

Sendingorde

Inleiding

Christus is die groot Sender van sy kerk om die goeie  nuus van die evangelie aan al die nasies oor die hele  wêreld te verkondig. Sending is dus deel van die wese  van sy kerk en daarom wil kerke en lidmate van die  GKSA aan die opdrag van hul Sender gehoorsaam  wees.

Die Sendingorde is daargestel vir die aktivering van  die lidmate en gemeentes van die GKSA in hul  uitvoering van die Groot Opdrag (Mt 28), asook die strukturering en koördinering van die sendingwerk  en alle meegaande aktiwiteite in die kerkverband.  

Die Sendingorde gee Ieiding aan die kerke rakende  terme en prosedures betreffende die uitvoering die  sendingtaak, sodat eenvormigheid en eensgesindheid bevorder kan word.

Skriftuurlike begronding

Sending begin met die Drie-enige God in sy ewige raadsplan (Ef 1). Na die sondeval het God die sondaarmens opgesoek (Gen 3:7) en Hy het ‘n volk gevorm om deel van sy sending te wees (Gen 12:1-3). Hierdie Ou Testamentiese sendingfokus word in die Nuwe Testament bevestig. Die Here Jesus het self aan sy kerk die sendingopdrag gegee (Matt 28:18-20).
Naas die liefdesgebod is die opdrag tot sendingwerk dus deel van die wese van die kerk. Die kerk wat nie sendingwerk doen nie is ongehoorsaam aan die Here. Sendingwerk word nie gedoen met die primêre doel om die getalle van die kerk te vermeerder nie, maar om gehoorsaam te wees aan die opdrag van ons Here, om die Evangelie na al die nasies te neem.
Sending is afgelei van die woord apostello wat “stuur” beteken (Joh 20:21). Sending omvat die kerk se totale gerigtheid na buite, met ander woorde nie net die uitdra van die Evangelie met woorde nie, maar ook dade van liefde en barmhartigheid waarmee die verkondiging van God se liefde en barmhartigheid met konkrete dade bevestig word (vgl Matt 5:13-16; 44-47).
Ons beklemtoon die noodsaak vir alle Christene om in tye van armoede, siekte, epidemies en alle vorme van onreg teenoor mense, hulle te beklee met die liefde van Christus.
Evangelisering (euangelizo) beteken om die Goeie Boodskap aangaande Jesus Christus, o.a. sy lyding, dood en opstanding, te verkondig (vgl Hand 4:2; 8:35; 17:3).

Kortliks saamgevat kan ons dit so stel: “Sending” is  die totale gerigtheid van die kerk na buite, deur  Woord- en daadverkondiging. “Evangelisering” is die sentrale element van hierdie gerigtheid na buite,  naamlik die verkondiging van die Evangelie. Omdat  evangelisering die kern van sending is en by sending  inbegrepe is, word die woord sending in hierdie  Sendingorde gebruik.

Doel

Die doel van sendingwerk is om deel van God se  ewige raadsplan van vrede te wees. Sending is in die  eerste plek God se aktiwiteit. Hy bring die Evangelie  aan mense wat verlore is, sodat God deur hulle  verheerlik kan word.

Verder is die doel om nuwe kerke te plant. As dit vir  ‘n “sturende kerk/ gemeente” duidelik word dat daar genoeg lede is, asook lede met die gawes om  ouderlinge en diakens te wees, moet hulle  aangemoedig word om ‘n kerk/gemeente te vorm.  

Terwyl die gemeente tot stand kom, is die nuwe  gelowiges deel van die sturende kerk/gemeente. Die  bediening van sakramente geskied onder toesig van  die sturende kerk/gemeente. 

Sendingopdrag

Dit is God wat stuur en die sturende kerk bepaal die sendingopdrag van ‘n sendeling, met of sonder die samewerking van ander kerke.
Indien nodig, kan die Sendingdeputate vir advies genader word. Die duidelik omskrewe sendingopdrag word in die beroepsbrief uiteengesit. Indien dit nodig raak om die sendingopdrag te verander, word dit op advies van die Klassis gedoen, volgens KO, artt 7, 10 en 11.
Sendingwerkers moet ook uitgestuur word met ‘n duidelik omskrewe sendingopdrag, tesame met  advies van die Klassis indien nodig. 

Sendelinge

Dit is God wat stuur en die sturende kerk bepaal die sendingopdrag van ‘n sendeling, met of sonder die samewerking van ander kerke.
Indien nodig, kan die Sendingdeputate vir advies genader word. Die duidelik omskrewe sendingopdrag word in die beroepsbrief uiteengesit. Indien dit nodig raak om die sendingopdrag te verander, word dit op advies van die Klassis gedoen, volgens KO, artt 7, 10 en 11.
Sendingwerkers moet ook uitgestuur word met ‘n duidelik omskrewe sendingopdrag, tesame met  advies van die Klassis indien nodig. 

Sendingwerkers

Dit is God wat stuur en die sturende kerk bepaal die sendingopdrag van ‘n sendeling, met of sonder die samewerking van ander kerke.
Indien nodig, kan die Sendingdeputate vir advies genader word. Die duidelik omskrewe sendingopdrag word in die beroepsbrief uiteengesit. Indien dit nodig raak om die sendingopdrag te verander, word dit op advies van die Klassis gedoen, volgens KO, artt 7, 10 en 11.
Sendingwerkers moet ook uitgestuur word met ‘n duidelik omskrewe sendingopdrag, tesame met  advies van die Klassis indien nodig. 

Samewerking met ander kerkverbande

Dit is God wat stuur en die sturende kerk bepaal die sendingopdrag van ‘n sendeling, met of sonder die samewerking van ander kerke.
Indien nodig, kan die Sendingdeputate vir advies genader word. Die duidelik omskrewe sendingopdrag word in die beroepsbrief uiteengesit. Indien dit nodig raak om die sendingopdrag te verander, word dit op advies van die Klassis gedoen, volgens KO, artt 7, 10 en 11.
Sendingwerkers moet ook uitgestuur word met ‘n duidelik omskrewe sendingopdrag, tesame met  advies van die Klassis indien nodig. 

Nuwe Kerke en kerkverbande

Dit is God wat stuur en die sturende kerk bepaal die sendingopdrag van ‘n sendeling, met of sonder die samewerking van ander kerke.
Indien nodig, kan die Sendingdeputate vir advies genader word. Die duidelik omskrewe sendingopdrag word in die beroepsbrief uiteengesit. Indien dit nodig raak om die sendingopdrag te verander, word dit op advies van die Klassis gedoen, volgens KO, artt 7, 10 en 11.
Sendingwerkers moet ook uitgestuur word met ‘n duidelik omskrewe sendingopdrag, tesame met  advies van die Klassis indien nodig. 

Opleiding en toerusting van sendelinge en sendingwerkers

Dit is God wat stuur en die sturende kerk bepaal die sendingopdrag van ‘n sendeling, met of sonder die samewerking van ander kerke.
Indien nodig, kan die Sendingdeputate vir advies genader word. Die duidelik omskrewe sendingopdrag word in die beroepsbrief uiteengesit. Indien dit nodig raak om die sendingopdrag te verander, word dit op advies van die Klassis gedoen, volgens KO, artt 7, 10 en 11.
Sendingwerkers moet ook uitgestuur word met ‘n duidelik omskrewe sendingopdrag, tesame met  advies van die Klassis indien nodig. 

Koste van sending

Dit is God wat stuur en die sturende kerk bepaal die sendingopdrag van ‘n sendeling, met of sonder die samewerking van ander kerke.
Indien nodig, kan die Sendingdeputate vir advies genader word. Die duidelik omskrewe sendingopdrag word in die beroepsbrief uiteengesit. Indien dit nodig raak om die sendingopdrag te verander, word dit op advies van die Klassis gedoen, volgens KO, artt 7, 10 en 11.
Sendingwerkers moet ook uitgestuur word met ‘n duidelik omskrewe sendingopdrag, tesame met  advies van die Klassis indien nodig.